Strona główna

Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości ogłasza Konkurs: „Liderzy
 Innowacyjności Południowej Wielkopolski 2014”.

Podatek dochodowy, który miałby być wprowadzony zamiast podatku rolnego, nie powinien dodatkowo obciążać rolników,  powinien być neutralny dla budżetu i dla rolników. Wyliczenie dochodów w gospodarstwach będzie wiązało się z wprowadzaniem rachunkowości. W małych gospodarstwach - prawdopodobnie do 6 ha, czyli takich, które produkują na własny użytek - dochód nie będzie wyliczany indywidualnie, będą tam "rozwiązania ryczałtowe". Natomiast księgowość miałaby być prowadzona w gospodarstwach dużych w formie np.

Celem głównym Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 będzie poprawa konkurencyjności rolnictwa, zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi i działania w dziedzinie klimatu oraz zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich.

Każdemu pracownikowi, który ma prawo do urlopu wypoczynkowego, pracodawca ma obowiązek udzielić – poza terminem ustalonym w planie urlopów bądź po porozumieniu z pracownikiem – 4 dni urlopu w roku kalendarzowym, o ile pracownik tego zażąda. Ta część urlopu musi być pracownikowi udzielona na każde jego żądanie, przy czym żądanie pracownika nie musi być wyrażone na piśmie; można je zgłosić ustnie. Nie musi być ono również zgłoszone osobiście pracodawcy, ale także telefonicznie. Urlopu wypoczynkowego udziela zawsze pracodawca.

Przepisy dotyczące wymiaru czasu pracy osób niepełnosprawnych będą znów przewidywać, że dana osoba, posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym bądź znacznym, może pracować nie więcej niż 7 godzin w ciągu doby oraz 35 godzin w tygodniu. Obecnie norma czasu pracy dla niepełnosprawnych to 8 i 40 godzin (odpowiednio na dobę oraz tygodniowo). Po wejściu w życie nowelizacji, do czego dojdzie w lipcu, będzie to natomiast 7 i 35 godzin. Zmiany wprowadza ustawa z dnia 10 czerwca 2014 r.

Każda osoba bezrobotna z prawem do zasiłku zamieszkująca w jednym z państw członkowskich, ma prawo szukać pracy w innym państwie członkowskim i w tym państwie przysługuje jej prawo do kontynuacji wypłaty zasiłku maksymalnie do 3 miesięcy - wypłacanego w przeliczeniu na walutę kraju poszukiwania pracy.

Osobą poszukującą pracy może być osoba, która:

Klub  Pracy  stanowi  jedną  z  form  współpracy  z  osobami   bezrobotnymi i absolwentami.  Ma  on  przede wszystkim pobudzić i zmotywować ich do aktywnego poszukiwania pracy oraz wyposażyć w niezbędne w tym zakresie wiadomości i umiejętności. To  miejsce spotkań, w czasie których uczestnicy uczą  się nabywania nowych wiadomości, umiejętności z zakresu poszukiwania pracy, a także nowych zasad i funkcjonowania obecnego rynku pracy.

Poradnictwo zawodowe polega na: udzielaniu informacji o zawodach, rynku pracy oraz możliwościach szkolenia i kształcenia, udzielaniu porad z wykorzystaniem standaryzowanych metod ułatwiających wybór zawodu, zmianę kwalifikacji lub zmianę zatrudnienia w tym badaniu zainteresowań i uzdolnień zawodowych, kierowaniu na specjalistyczne badania psychologiczne i lekarskie umożliwiające wydawanie opinii o przydatności zawodowej do pracy i zawodu albo kierunku szkolenia, inicjowaniu, organizowaniu i prowadzeniu grupowych porad zawodowych dla bezrobotnych i poszuku

 

dla osób  rozpoczynających  lub prowadzących działalność gospodarczą poniżej 24 miesięcy na terenie Województwa Wielkopolskiego 
z wykorzystaniem środków z Funduszu Powierniczego JEREMIE Województwa Wielkopolskiego

Strony