Jesteś tutaj

Stowarzyszenie Ostrzeszowskie Centrum Przedsiębiorczości działa już 20 lat

5 października 2014 roku minęło 20 lat od momentu  rozpoczęcia działalności Stowarzyszenia OCP. A oto krótka historia.

Stowarzyszenie Ostrzeszowskie Centrum Przedsiębiorczości jako organizacja pozarządowa powstało w 1994 roku z inicjatywy Miasta i Gminy Ostrzeszów w czasach gdzie likwidowały lub przekształcały się największe firmy ostrzeszowskie a bezrobocie wzrosło do 28 %
Stowarzyszenie powstało by spełnić ważna rolę w walce z bezrobociem, w pozyskiwaniu środków mających pomóc bezrobotnym oraz nowo powstającym firmom. Pierwszy ogniwem tej walki był uruchomiony w 1995 roku Inkubator Przedsiębiorczości. Celem Inkubatora było i nadal jest stworzenie korzystnych warunków rozwoju przedsiębiorczości w Ostrzeszowie i regionie. By ten cel realizować Rada Miejska i ówczesny Burmistrz Pan Stanisław Wabnic przeznaczyli do dyspozycji Stowarzyszenia budynek o powierzchni 2344 m²  pod wynajem. Stowarzyszenie na remont budynku Inkubatora Przedsiębiorczości pozyskało środki z Banku Światowego poprzez Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej w kwocie 874.000,00 zł. Pozyskało również wyposażenie i środki trwałe w kwocie 333.662,00 zł. Przy okazji tak okrągłej rocznicy nie można nie wspomnieć o osobie z którą współpracowaliśmy przy tworzeniu Inkubatora Przedsiębiorczości. Jest nią Pani June Lavelle  założycielka Krajowego Stowarzyszenia Inkubacji Firm, przyjaciel naszego Stowarzyszenia. Z inkubacji w Inkubatorze Przedsiębiorczości skorzystało łącznie około 60 firm. Wiele z nich prężnie funkcjonujących obecnie na rynku rozwinęło swoje skrzydła w Inkubatorze Przedsiębiorczości. Takim przykładem może być Fabryka Mebli UNIMEBEL , TPI sp. z o.o. czy też PPHU JOKER. W chwili obecnej wynajmujemy lokale użytkowe 12 firmom o różnym profilu działalności. Są to głównie mikroprzedsiębiorcy próbujący rozwinąć swoje firmy w Inkubatorze Przedsiębiorczości. Inkubator Przedsiębiorczości  realizując swoje powołanie zajmuje się również świadczeniem usług szkoleniowych. Prowadzimy szkolenia otwarte i zamknięte według zapotrzebowań rynku. Z naszych szkoleń skorzystało dotychczas 1367 osób. Poszerzając ofertę usług dla bezrobotnych zamierzających rozpocząć własną działalność gospodarczą oraz dla nowo powstałych ciągle rozwijających się firm Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w 1996 roku podjęło uchwałę o utworzeniu Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości, którego zadaniem jest pomoc finansowa w postaci udzielania pożyczek na tworzenie i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw. I tu po raz kolejny pomaga nam Rada Miejska i Burmistrz Stanisław Wabnic przekazując do Stowarzyszenia kwotę 50 000,00 jako zalążek Funduszu pozwalający aplikować o środki zewnętrzne. Obecnie Fundusz posiada 5 różnych linii pożyczkowych i od początku swojego działania udzielił 550 pożyczek na łączną kwotę 24.275.903,03 zł.

Możemy się pochwalić, że obecnie Stowarzyszenie OCP realizuje cztery projekty w ramach inicjatywy JEREMIE dla Województwa Wielkopolskiego na łączna kwotę 16 mln złotych, a w kwietniu tego roku złożyliśmy wniosek do Banku Gospodarstwa Krajowego o piątą już pożyczkę globalną na kwotę 2.000.000,00 zł.

Kolejnym krokiem mającym na celu poszerzenie usług dla przedsiębiorców, bezrobotnych, absolwentów oraz rolników było utworzenie w 2003 roku Gminnego Centrum Informacji, którego nadrzędnym celem jest udzielanie bezpłatnych usług informacyjnych.  Na utworzenie i działalność Centrum pozyskaliśmy środki z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kwocie 102 000,00 oraz w wyniku konkursów przeprowadzonych przez Miasto i Gminne Ostrzeszów kwocie łącznej 105 000,00. Od początku działalności GCI z usług tych skorzystało ponad 2.400 osób.

Wychodząc naprzeciw potrzebom firm Stowarzyszenie zajmowało się również prowadzeniem Agencji PKO , usług transportowych, czy też współpracą z firmą Global Serwis w pośrednictwie pracy poza granicami kraju.

Stowarzyszenie OCP od 2002 roku należy do sieci Krajowego Systemu Usług i posiada akredytację w zakresie usług informacyjnych i finansowych. Od 2006 roku posiada również Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością spełnienia wymagań normy PN-EN ISO 9001:2009 w zakresie świadczenia usług informacyjnych oraz finansowych – udzielanie pożyczek.

W 2008 roku Rada Miasta w Ostrzeszowie z inicjatywy Burmistrza Stanisława Wabnica oraz ówczesnego Zarządu Stowarzyszenia Mariusz Witka, Zenona Lewka i Włodzimierza Drogiego podjęła uchwałę o przekazaniu na własność budynku Inkubatora Przedsiębiorczości w którym mieści się Stowarzyszenie.

W 2014 roku Zarząd Stowarzyszenia zawarł umowę współpracy z Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrzeszowie w zakresie rekrutacji oraz zawierania porozumień z Wolontariuszami. Obecnie świadczone są usługi wolontarystyczne w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym i Oddziale Medycyny Paliatywnej w ZZOZ w Ostrzeszowie.

Dzięki szerokiej ofercie usług Stowarzyszenia przyczyniamy się do rozwoju mikro, małych i średnich firm w Powiecie Ostrzeszowskim, powiatach sąsiednich oraz w Województwie Wielkopolskim.

Podziękowanie
Pamiętamy początki naszej organizacji. Wielu z nas miało to szczęście i zaszczyt być w gronie założycieli Stowarzyszenia. Zarząd Stowarzyszenia dziękuję założycielom za podjęcie bardzo trafnej, jak okazuje się po 20 latach, decyzji utworzenia Stowarzyszenia Ostrzeszowskie Centrum Przedsiębiorczości.
Ogromne podziękowania składamy pracownikom, którzy na co dzień realizują powierzone zadania. To dzięki ich pracy osiągamy tak dobre wyniki.
Składamy wszystkim Państwu serdeczne podziękowania, życząc wszelkiej pomyślności i dalszej tak dobrej współpracy.