Jesteś tutaj

Kasy rejestrujące w 2013 r.

Kasy rejestrujące w 2013 r.
Od 1 stycznia 2013 r. będzie obowiązywać nowe rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Część podatników straci prawo do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej, ale dopiero od 1 marca 2013 r.
Większość zwolnień pozostanie bez zmian.
Zwolnienie przedmiotowe
Wykaz czynności, których wykonywanie jest zwolnione z obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej, tak jak do tej pory zawiera załącznik do rozporządzenia. Katalog zwolnień pozostał bez zmian. Wyjątkiem są szkoły nauki jazdy, które nie będą już korzystały ze zwolnienia przedmiotowego. Podatnicy prowadzący taką działalność będą zobowiązani wprowadzić kasy od 1 marca 2013 r., jeśli nie będą mogli korzystać z poniższych zwolnień:
● podmiotowego – ze względu na wysokość obrotów,
● gdy zapłata w całości następuje za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest on członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcję jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczyła,
● każde świadczenie usługi zostało udokumentowane fakturą, jeżeli liczba świadczonych usług nie przekroczy do końca roku 50, a liczba odbiorców tych usług będzie mniejsza niż 20.
Pozostałe zmiany mają charakter porządkowy.
Zwolnienia podmiotowe
Nadal będzie można korzystać ze zwolnienia ze względu na wysokość obrotów, ale limity zostaną jednak obniżone:
● 20 000 zł – dla podatników kontynuujących działalność w 2013 r.
● 20 000 zł w proporcji do okresu prowadzonej działalności – dla podatników rozpoczynających działalność w 2013 r.
Zmianie ulegną terminy wprowadzenia kas, gdy podatnik przekroczy limit. Niezależnie od tego, czy jest podatnikiem rozpoczynającym działalność w 2013 r., czy kontynuującym działalność, utraci prawo do zwolnienia, gdy obrót na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności i rolników ryczałtowych przekroczy limity – ale dopiero po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym przekroczono obrót.
Podmioty, które utracą w 2013 r. prawo do zwolnienia podmiotowego

Lp.

Wysokość osiągniętego obrotu na rzecz osób fizycznych i rolników ryczałtowych w 2012 r.

Od kiedy kasa rejestrująca

1.

Przekroczono 40 000 zł

Po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym przekroczono limit w 2012 r.
Przykład
Spółka A sprzedaje towary również na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej od 2010 r. 12 listopada 2012 r. przekroczyła limit 40 000 zł. Dlatego musi ewidencjonować obrót na kasie rejestrującej od 1 lutego 2013 r.

2.

Przekroczono 20 000 zł, ale nie przekroczono 40 000 zł – w przypadku podatników kontynuujących działalność w 2012 r.

Od 1 marca 2013 r.

3.

Nie przekroczono 20 000 zł – w przypadku podatników kontynuujących działalność w 2012 r.

Po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym przekroczono limit 20 000 zł w 2013 r.
Przykład
Spółka A sprzedaje towary również na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej od 2010 r. W 2012 r. nie przekroczyła limitu 20 000 zł. Przekroczyła go dopiero 8 maja 2013 r., dlatego musi wprowadzić kasy od 1 sierpnia 2013 r.

4.

Nie przekroczono 20 000 zł – w przypadku podatników rozpoczynających działalność w 2012 r.

Po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym przekroczono limit 20 000 zł w 2013 r.

Zwolnienie podmiotowo-przedmiotowe
Nadal będzie obowiązywało zwolnienie dla podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług wymienionych w pierwszej części I załącznika do rozporządzenia, jeżeli w 2012 r. roku podatkowym udział obrotów z tytułu tej sprzedaży w obrotach ogółem podatnika z działalności podlegającej ewidencjonowaniu na kasie rejestrującej był wyższy niż 80%.
Na takich samych zasadach jak obecnie z tego zwolnienia będą mogli korzystać podatnicy, którzy rozpoczną działalność w 2013 r.
Podatnicy zobowiązani do ewidencjonowania
Nadal w § 4 rozporządzenia będzie zamieszczony wykaz czynności, które muszą być ewidencjonowane na kasie rejestrującej. Zmiany mają charakter porządkowy, z jednym wyjątkiem dotyczącym gazu płynnego. Obecnie podatnik, który dokonuje dostawy gazu płynnego, musi całą sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej ewidencjonować na kasie rejestrującej. Po zmianie przepisów prawo do zwolnienia utraci tylko do dostaw gazu płynnego, a nie całej sprzedaży.