Jesteś tutaj

Jak traktować podatkowo wydatki na opony zimowe

 
Jak traktować podatkowo wydatki na opony zimowe
 
Zakup opon do samochodu firmowego
Wydatki przedsiębiorców na eksploatację samochodów wprowadzonych do ewidencji środków trwałych stanowią koszt podatkowy na zasadach ogólnych (art. 15 ust. 1 updop i art. 22 ust. 1 updof). Bez wątpienia wydatek ten ma związek z uzyskiwaniem przychodu, jeżeli samochód jest wykorzystywany do działalności gospodarczej. Warto zaznaczyć, że zakup i wymiana opon nie powoduje zwiększenia wartości początkowej samochodu. Wymiana opon w samochodzie nie jest jego ulepszeniem. Oznacza to, że jeżeli zakup opon został właściwie udokumentowany, to wydatki na zakup i wymianę opon oraz ich ewentualne przechowywanie można zaliczyć do kosztów podatkowych w wysokości faktycznie poniesionej.
Kosztu zakupu i wymiany opon nie można bezpośrednio powiązać z żadnym konkretnym przychodem. Tym samym zakup ten należy zaliczyć do kosztów podatkowych w momencie jego poniesienia (art. 15 ust. 4d updop i art. 22 ust. 5c updof).
Dzień poniesienia kosztu to dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury (rachunku), albo dzień, na który ujęto koszt na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku), z wyjątkiem sytuacji gdy dotyczyłoby to ujętych jako koszty rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów (art. 15 ust. 4e updop i art. 22 ust. 5d updof).
Zaliczenie do kosztów następuje tu bezpośrednio, jednorazowo, w dacie poniesienia. Zaliczanie wydatków na zakup i montaż opon zimowych do kosztów podatkowych nie jest kwestionowane przez organy podatkowe.
W księgach rachunkowych zakup opon zwiększy koszty działalności podstawowej:
 
Wn konto 401 "Zużycie materiałów i energii",
 
Ma konto 300 " Rozliczenie zakupu".
Zakup opon zimowych do samochodu będącego własnością pracownika
Zakup opon do samochodu użytkowanego na potrzeby firmy, a niebędącego jej składnikiem majątkowym, podlega limitowaniu w zakresie tzw. kilometrówki. Koszty zakupu opon i ich wymiany można zaliczyć do kosztów podatkowych, tylko jeżeli mieszczą się w limicie.