Strona główna

Z dniem 31 grudnia br. upływa okres stosowania Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2004) wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)
Tym samym kończy się dwuletni okres przejściowytrwający od dnia wejścia w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), tj.: od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2009 r. w trakcie którego stosowano w obrocie gospodarczym obydwie klasyfikacje, czyli PKD 2004 i PKD 2007.

Zmiana umowy z Danią ws. unikania podwójnego opodatkowania - w grudniu 2009r. został podpisany w Warszawie protokół między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Danii o zmianie Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Danii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku.

Szanowni Państwo!

Urząd Marszałkowski w Poznaniu ogłosi 1 października nabór na Fundusz 1.2. Wsparcie rozwoju MSP (mikro, małych i średnich przedsiębiorstw).

Planowany termin naboru mija 30 listopada 2009r.   Maksymalna dotacja wynosi 1,2 mln zł dla inwestycji w firmach oraz 4 mln zł w przypadku nowych technologii- nie stosowanych na świecie dłużej niż 3 lata. Wspierane są również projekty doradcze- maksymalny poziom dotacji wynosi w tym przypadku 200 tys. zł.

Duże i średnie firmy mające przejściowe kłopoty z uzyskaniem finansowania zewnętrznego będą mogły skorzystać z programu wsparcia przedsiębiorstw w regionach najbardziej zagrożonych kryzysem gospodarczym. Program został został już przyjęty przez Ministerstwo Gospodarki. Wysokość środków przeznaczonych na jego realizację wynosi 1 mld zł. Resort wytypował cztery branże, do których kierowane będzie wsparcie: przemysł motoryzacyjny, chemiczny, lekki i oparty na drewnie.

Jak informuje Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych, wrzesień będzie gorącym okresem dla przedsiębiorców planujących sfinansowanie swoich projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Zgodnie z opublikowanym ostatnio harmonogramem realizacji działań w trybie konkursowym w ramach PO IG w 2009 r., we wrześniu rusza nabór wniosków w działaniu 1.4 ? Wsparcie projektów celowych, które jest komplementarne z działaniem 4.1 ? Wsparcie wdrożeń wyników
prac B+R.

Komitet Monitorujący Program Operacyjny Kapitał Ludzki przyjął zamiany w planach działania na rok 2009, które powinny ułatwić pozyskiwanie dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego na programy outplacementowe. Decyzja komitetu są korzystne dla przedsiębiorstw i pracowników, których sytuacja pogorszyła się w związku z kryzysem gospodarczym ? podkreśla Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan. Wiele jednak zależy od instytucji regionalnych, które rozdzielają pomoc.

Zgodnie z zapisami umowy, ARiMR będzie pełniła funkcję instytucji pośredniczącej w ramach trzech osi priorytetowych programu: 1 ? Środki na rzecz dostosowania floty rybackiej, 2- Akwakultura, rybołówstwo śródlądowe, przetwórstwo i obrót produktami rybołówstwa i akwakultury, 3 ? Środki służące wspólnemu interesowi.

W tym roku został rozszerzony katalog usług kwalifikowanych, objętych wsparciem. Aktualnie w ramach programu "Bon na innowacje" można realizować usługi dotyczące wdrożenia i rozwoju produktu lub technologii, świadczone przez jednostkę naukową, mające na celu np. opracowanie nowych lub udoskonalenie istniejących technologii albo wyrobów danego przedsiębiorstwa. Katalog usług świadczonych przez jednostki naukowe rozszerzono m.in. o usługi doradztwa.

Sprawdź czy możesz usyskać dofinansowanie, ile dofinansowania możesz pozyskać i kiedy otrzymasz pieniądze!!

EUROCHANCE
Twój Doradca w Biznesie

Tel. do doradców:
022 697-63-65, 022 697-63-62, 022 697-63-60, 022 338-60-30, 022 338-60-32, 022 338-60-33, 022 697-63-66

Te wszystkie informacje znajdują się na nowej stronie internetowej

Strony